Block
תוכנית התרבות והאומנות של בית הספר שלך
עכשיו במערכת הגפ"ן
סל תרבות ארצי

התוכנית היחידה שמצליחה למזג בין הערך האמנותי לבין הערך החינוכי שלך.

אז מה אנחנו מציעים
סוכן תרבות ייעודי

אנו מציעים לך סוכן תרבות ייעודי לבית הספר. בתהליך עבודה מקצועי הכולל אפיון צרכי בית הספר לפי שכבות גיל, הגדרת תוכנית שנתית , הכנות לפני מפגש/מופע ועיבוד שאחרי וכן מפגשים בלתי אמצעיםי עם היוצרים

תוכנית אומנותית שנתית

סל תרבות ארצי היא תוכנית שמטרתה לחשוף את כלל תלמידי ישראל לתרבות ואמנות כחלק ממערכת החינוך הפורמלי.
זוהי התוכנית היחידה שמצליחה למזג בין הערך האמנותי לבין הערך החינוכי, באופנים ייחודים, מקצועיים ומועילים.

היצע אומנותי עשיר ומגוון

סל תרבות ארצי היא תוכנית שמטרתה לחשוף את כלל תלמידי ישראל לתרבות ואמנות כחלק ממערכת החינוך הפורמלי.
זוהי התוכנית היחידה שמצליחה למזג בין הערך האמנותי לבין הערך החינוכי, באופנים ייחודים, מקצועיים ומועילים.

הכשרה מקצועית לצוות

אנו ב

סל תרבות ארצי

מעוניינים? פנו אלינו!